Trung tâm đào tạo nghề nail uy tín tại Nhà Bè - Chất lượng đào tạo hàng đầu

Trung tâm đào tạo nghề nail uy tín tại Nhà Bè - Chất lượng đào tạo hàng đầu

Trung tâm đào tạo nghề nail uy tín tại Nhà Bè - Chất lượng đào tạo hàng đầu

Trung tâm đào tạo nghề nail uy tín tại Nhà Bè - Chất lượng đào tạo hàng đầu

Trung tâm đào tạo nghề nail uy tín tại Nhà Bè - Chất lượng đào tạo hàng đầu
Trung tâm đào tạo nghề nail uy tín tại Nhà Bè - Chất lượng đào tạo hàng đầu

Trung tâm đào tạo nghề nail uy tín tại Nhà Bè - Chất lượng đào tạo hàng đầu

17-11-2023 02:03:16 PM

thử cái nhé

HiáÂȉ€Â¡n nay, nghề nail không còn là quá xa láºÂ¡ váÂȉ€Âºi mọi người, viáÂȉ€Â¡c đáºÂ¿n máÂȉ„¢t cá»Â­a hàng làm đáºÂ¹p cho báÂȉ„¢ móng yêu quý dường nhÆ° không tháÂȮ’ thiáºÂ¿u váÂȉ€Âºi báºÂ¥t kì cô gái nào. Cùng váÂȉ€Âºi nhu cáºÂ§u tÄÆ’ng cao kéo theo nhu cáºÂ§u về thá»Â£ nail ngày càng tÄÆ’ng?

 

VáºÂ­y đáÂȮ’ học nghề nail có khó không? MáºÂ¥t bao lâu đáÂȮ’ thành tháºÂ¡o cÅ©ng nhÆ° cáºÂ§n biáºÂ¿t nhá»Â¯ng thông tin nào trưáÂȉ€Âºc khi báºÂ¯t đáºÂ§u đÄÆ’ng ký vào khóa học nail. Cùng theo dõi bài viáºÂ¿t cá»Â§a Trang Nail Care dưáÂȉ€Âºi đây đáÂȮ’ biáºÂ¿t thêm chi tiáºÂ¿t nhé!

 

 

Thá»Â±c tráºÂ¡ng nghề nail táºÂ¡i ViáÂȉ€Â¡t Nam hiáÂȉ€Â¡n nay ra sao?

 

ViáÂȉ€Â¡c làm đáºÂ¹p hiáÂȉ€Â¡n nay không cháÂȉ€Â° gói gọn ở các salon làm tóc, hay ở các cá»Â­a hàng quáºÂ§n áo thời trang mà ngay nhá»Â¯ng chi tiáºÂ¿t nhỏ nhÆ° bàn tay bàn chân cÅ©ng đưá»Â£c ráºÂ¥t nhiều người quan tâm đáºÂ¿n.

 

Cùng váÂȉ€Âºi nhu cáºÂ§u đó ngháÂȉ€Â¡ thuáºÂ­t váºÂ½ móng tay ra đời và Ä‘ang phát triáÂȮ’n không ngá»Â«ng, váÂȉ€Âºi má»Â¥c đích trang hoàng cho đôi tay khách hàng thêm pháºÂ§n ráºÂ¡ng rá»Â¡. HÆ¡n tháºÂ¿ ná»Â¯a, nhá»Â¯ng chi tiáºÂ¿t nhỏ nháºÂ¯n đưá»Â£c váºÂ½ tá»Â« thá»Â£ nail còn trở thành máÂȉ„¢t báÂȉ„¢ trang sá»Â©c tuyáÂȉ€Â¡t vời tôn lên nét quyáºÂ¿n rÅ© cá»Â§a người con gái hiáÂȉ€Â¡n đáºÂ¡i.

 

VáÂȉ€Âºi thá»Â±c tráºÂ¡ng trên, nghề nail Ä‘ang dáºÂ§n trở thành máÂȉ„¢t trong nhá»Â¯ng ngành nghề HOT nháºÂ¥t hiáÂȉ€Â¡n nay trong lÄ©nh vá»Â±c làm đáºÂ¹p. Các thá»Â£ nail gáºÂ¯n bó váÂȉ€Âºi nghề không cháÂȉ€Â° đáp á»Â©ng đưá»Â£c nhu cáºÂ§u mÆ°u sinh váÂȉ€Âºi thu nháºÂ­p khá»Â§ng mà nó mang láºÂ¡i mà còn vì nhá»Â¯ng đường nét ngháÂȉ€Â¡ thuáºÂ­t bay báÂȉ€Â¢ng cá»Â§a nghề này. Vì tháºÂ¿, nhiều người đã quyáºÂ¿t đáÂȉ€Â¹nh đáºÂ§u tÆ° và theo Ä‘uáÂȉ€Â¢i học nghề nail váÂȉ€Âºi niềm Ä‘am mê mãnh liáÂȉ€Â¡t.

 

 

Học nghề nail cáºÂ§n trang báÂȉ€Â¹ trưáÂȉ€Âºc nhá»Â¯ng gì?

 

ĐáÂȮ’ báºÂ¯t đáºÂ§u học và phát triáÂȮ’n thành công ở máÂȉ„¢t ngành nghề các báºÂ¡n pháºÂ£i chuáºÂ©n báÂȉ€Â¹ cho mình tháºÂ­t ká»Â¹ hành trang khi máÂȉ€Âºi báºÂ¯t đáºÂ§u, thì sáºÂ½ rút ngáºÂ¯n Ä‘i thời gian học táºÂ­p ráºÂ¥t nhiều.

 

VáÂȉ€Âºi nghề nail cÅ©ng không ngoáºÂ¡i láÂȉ€Â¡, nhÆ°ng máÂȉ„¢t trong nhá»Â¯ng thá»Â© không tháÂȮ’ thiáºÂ¿u trong nghề này đó nhá»Â¯ng là nhá»Â¯ng thiáºÂ¿t báÂȉ€Â¹ làm móng cÆ¡ báºÂ£n. Nhá»Â¯ng thiáºÂ¿t báÂȉ€Â¹ làm móng cáºÂ§n thiáºÂ¿t cho khóa học mà trung tâm đào táºÂ¡o sáºÂ½ dành cho báºÂ¡n, nhÆ°:

 

Máy hơ gel.

Máy mài.

SÆ¡n gel - gel đáºÂ¯p - gel váºÂ½

BáÂȉ„¢t đáºÂ¯p - báÂȉ„¢t nhúng.

Cọ đáºÂ¯p gel - cọ đáºÂ¯p báÂȉ„¢t.

Phá»Â¥ kiáÂȉ€Â¡n trang trí NAIL.

Móng giáºÂ£ - keo đính.

Dũa - Kềm.

 

 

Học nghề nail có khó không, có gáºÂ·p trở ngáºÂ¡i nhiều không?

 

NáºÂ¿u nhÆ° báºÂ¡n còn Ä‘ang phân vân giá»Â¯a lá»Â±a chọn có nên quyáºÂ¿t đáÂȉ€Â¹nh học nghề nail hay không vì sá»Â£ gáºÂ·p nhiều trở ngáºÂ¡i khó khÄÆ’n trong quá trình học và làm viáÂȉ€Â¡c, thì Trang Nail Care gởi đáºÂ¿n báºÂ¡n máÂȉ„¢t vài thông tin cá»Â¥ tháÂȮ’ nhÆ° sau:

 

Nghề nail không pháºÂ£i là máÂȉ„¢t ngành nghề khó, mà đây là máÂȉ„¢t nghề cháºÂ¥p nháºÂ­n táºÂ¥t cáºÂ£ mọi người, mọi giáÂȉ€Âºi tính và tuáÂȉ€Â¢i tác, tháºÂ­m chí là rào cáºÂ£n ngôn ngá»Â¯ cÅ©ng sáºÂ½ không thành váºÂ¥n đề, cá»Â¥ tháÂȮ’ táºÂ¡i Má»Â¹ háºÂ§u háºÂ¿t người ViáÂȉ€Â¡t đều làm nail và có thu nháºÂ­p ráºÂ¥t cao. MáÂȉ„¢t sáÂȉ€˜ yêu cáºÂ§u cÆ¡ báºÂ£n cá»Â§a máÂȉ„¢t thá»Â£ làm nail bao gáÂȉ€œm:

 

TáÂȉ€Â° máÂȉ€Â°, chu đáo, kiên nháºÂ«n.

SáºÂ¡ch sáºÂ½.

MáºÂ¯t táÂȉ€˜t.

Không máºÂ¯c các báÂȉ€Â¡nh truyền nhiáÂȉ€Â¦m.

 

CháÂȉ€Â° cáºÂ§n nhá»Â¯ng yêu cáºÂ§u đÆ¡n giáºÂ£n nhÆ° váºÂ­y là đá»Â§ ráÂȉ€œi, còn về váºÂ¥n đề kinh nghiáÂȉ€Â¡m, cÅ©ng có ráºÂ¥t nhiều tiáÂȉ€Â¡m nail tuyáÂȮ’n thá»Â£ phá»Â¥ không đòi hỏi kinh nghiáÂȉ€Â¡m gì cáºÂ£, báºÂ¡n có tháÂȮ’ tá»Â± tin xin viáÂȉ€Â¡c ở mọi tiáÂȉ€Â¡m nail báºÂ¡n tháºÂ¥y phù há»Â£p nhé.

 

 

Hy vọng váÂȉ€Âºi nhá»Â¯ng thông tin mà Trang Nail Care gởi đáºÂ¿n báºÂ¡n ở bài viáºÂ¿t trên, các báºÂ¡n sáºÂ½ không còn tháºÂ¯c máºÂ¯c â₁“Học nghề nail có khó không?” ná»Â¯a nhé! NáºÂ¿u báºÂ¡n có Ä‘am mê và yêu thích ngháÂȉ€Â¡ thuáºÂ­t làm đáºÂ¹p thì còn cháºÂ§n chờ gì mà không tham gia ngay khóa học đáÂȮ’ khám phá nhá»Â¯ng kháºÂ£ nÄÆ’ng cá»Â§a chính mình nào!

 

Có tháÂȮ’ nói Trang Nail Care là nÆ¡i đào táºÂ¡o nghề nail táÂȉ€˜t nháºÂ¥t táºÂ¡i Thành pháÂȉ€˜ HáÂȉ€œ Chí Minh váÂȉ€Âºi chuáÂȉ€”i háÂȉ€Â¡ tháÂȉ€˜ng gáÂȉ€œm 6 chi nhánh hoáºÂ¡t đáÂȉ„¢ng phá»Â¥c vá»Â¥ máÂȉ„¢t lưá»Â£ng láÂȉ€Âºn khách hàng thường xuyên máÂȉ€”i ngày. Bên cáºÂ¡nh đó trung tâm còn mở các khóa đào táºÂ¡o nghề nail tá»Â« cÆ¡ báºÂ£n đáºÂ¿n nâng cao cho táºÂ¥t cáºÂ£ các học viên có Ä‘am mê váÂȉ€Âºi nghề này, có tháÂȮ’ nói làm nail Ä‘ang là xu hưáÂȉ€Âºng cá»Â§a táºÂ¥t cáºÂ£ mọi người muáÂȉ€˜n chÄÆ’m sóc báºÂ£n thân mình đáºÂ¹p hÆ¡n, nháºÂ¥t là cháÂȉ€Â¹ em phá»Â¥ ná»Â¯ chÄÆ’m chút sáºÂ¯c đáºÂ¹p.

 

Hãy đáºÂ¿n váÂȉ€Âºi Trang Nail Care khi báºÂ¡n có nhu cáºÂ§u làm nail cháºÂ¥t lưá»Â£ng váÂȉ€Âºi dáÂȉ€Â¹ch vá»Â¥ chuyên nghiáÂȉ€Â¡p, phòng sáºÂ¡ch sáºÂ½ hiáÂȉ€Â¡n đáºÂ¡i; đáÂȉ€˜i váÂȉ€Âºi các báºÂ¡n cáºÂ§n đÄÆ’ng ký tham gia khóa học làm nail chuyên nghiáÂȉ€Â¡p hãy gọi Ä‘iáÂȉ€Â¡n đáºÂ¿n sáÂȉ€˜ hotline Trang Nail Care đáÂȮ’ đưá»Â£c hưáÂȉ€Âºng dáºÂ«n chi tiáºÂ¿t và háÂȉ€” trá»Â£ táºÂ­n tình nhé!

 

Thông tin chuáÂȉ€”i háÂȉ€Â¡ tháÂȉ€˜ng Trang Nail Care:

CN1: S44-2 Sky Graden 3 - PháºÂ¡m VÄÆ’n NgháÂȉ€Â¹ - QuáºÂ­n 7

CN2: H004 Happy Valley - NguyáÂȉ€Â¦n VÄÆ’n Linh - QuáºÂ­n 7

CN3: 163 Tôn DáºÂ­t Tiên - Phú Má»Â¹ HÆ°ng - QuáºÂ­n 7

CN4: SB2-1 Chung CÆ° Má»Â¹ Khang - NguyáÂȉ€Â¦n LưÆ¡ng BáºÂ±ng - QuáºÂ­n 7

CN5: DB-08 Dragon Park1 - NguyáÂȉ€Â¦n Há»Â¯u Thọ - Nhà Bè

CN6: 80 Pasteur - BáºÂ¿n Nghé - QuáºÂ­n 1

Hotline: 096 8888 321 - 090 848 90 80

Website: http://trangnailcare.com/


BÀI VIẾT KHÁC

Học nghề nail có khó không, học nail cần chuẩn bị những gì?
30 Tháng 09

Vậy để học nghề nail có khó không? Mất bao lâu để thành thạo cũng như cần biết những thông tin nào trước khi bắt đầu đăng ký vào khóa học nail. Cùng theo dõi bài viết của Trang Nail Care dưới đây để biết thêm chi tiết nhé!

Tại sao nên học nghề Nail? Học làm Nail chuyên nghiệp tại Trang Nail Care
30 Tháng 09

Đối với các bạn yêu thích nghệ thuật và thích sự sáng tạo thì đây là một trong những lựa chọn đúng đắn. Cùng với một chút khéo tay cộng thêm số kiến thức được dạy sau các khóa học bạn có thể tự do thiết kế ra những mẫu nail độc đáo, đầy tính nghệ thuật mà không “đụng hàng” với bất kỳ ai.

Nối mi đẹp cần đảm bảo những tiêu chí nào? Đẹp và an toàn là tiêu chí hàng đầu tại Trang Nail Care
27 Tháng 09

Để giúp khách hàng sở hữu bộ mi đẹp tự nhiên đòi hỏi rất nhiều ở yếu tố chuyên nghiệp của người thợ, quy trình các bước nối mi phải tuân thủ đầy đủ và áp dụng phương pháp kỹ thuật nối mi đúng đắn. Để nối mi đẹp trước tiên bạn phải nối mi đúng và đáp ứng được các tiêu chí.

Học nghề nail chuyên nghiệp tại Trang Nail Care
27 Tháng 09

Học nghề nail tại học viện Trang Nail Care kết hợp nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực hành. Vì mang tính chất tay nghề vững vàng, chuyên nghiệp. Nên thực hành thành thạo kiến thức đã học là rất quan trọng. Thực hành chiếm đến 90%. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp, học viên sẽ giỏi nghề, tự tin đi làm và mở tiệm. Gây dựng được uy tín, thương hiệu cho bản thân.

Học Nail Cơ Bản cùng với Trang Nail Care
27 Tháng 09

Mỗi ngành học sẽ có những quy trình khác nhau, tuy nhiên thông thường thì sẽ đi theo trình tự từ cơ bản đến nâng cao. Đối với ngành nail cũng vậy, bạn phải nắm được những kiến thức cơ bản trước khi có thể trở thành “master” trong ngành. Hãy cùng tìm hiểu về khóa nail cơ bản tại Trang Nail Care để xem vì sao trung tâm này lại nhận được sự quan tâm của các bạn yêu thích nail đến vậy.

Học Nail cơ bản cùng với Trang Nail Care
05 Tháng 09

Quá trình học nail cơ bản sẽ dễ dàng hơn nếu bạn được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp và được giảng dạy bởi đội ngũ giáo viên có nhiều kinh nghiệm. Tùy vào nhu cầu cũng như điều kiện của bản thân mà bạn có thể chọn khóa dạy nail phù hợp với bản thân.

Waxing - tẩy lông, bạn biết gì về nó?
05 Tháng 09

Waxing là cách làm hạn chế quá trình mọc lại lông vì nó có khả năng lấy đi tận gốc những chiếc lông cực ngắn. Bạn cũng có thể lựa chọn phương pháp triệt lông vĩnh viễn bằng công nghệ cao, hiện đại, hãy đến tại TRANG NAIL CARE uy tín để thu được kết quả tốt nhất.

Nghề Nail dành cho những ai yêu thích làm đẹp đang rất phát triển hiện nay
04 Tháng 09

Không đơn thuần là sơn, cắt, giũa móng tay mà Nail đã trở thành môn nghệ thuật chân chính. Không còn đơn sắc một màu sơn khô khan như trước, Nail hiện tại đã đa dạng hơn với các họa tiết, hoa văn ngày càng tinh tế, sắc sảo.

Trang Nail Care - Phong cách nối mi hiện đại cho chị em muốn sở hữu đôi mắt đẹp tự nhiên
27 Tháng 08

Nối mi là làm tăng độ dài và độ cong của sợi mi thật bằng cách gắn thêm các sợi mi giả làm từ sợi tổng hợp hoặc lông thú (mi chồn) vào mi thật bằng chất kết dính là keo nối mi. Đây là cách làm đẹp được rất nhiều chị em ưa ưa chuộng bởi nó vừa có thể đem lại hàng mi như mong muốn vừa là giải pháp cho những nhược điểm khiến bạn kém tự tin.

mẫu Nail hiện đại ngày nay
26 Tháng 01

Thiết kế Nail kẻ là một trong số những mẫu Nail xuất hiện rất lâu tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên qua bao năm trôi đi thì mẫu Nail này vẫn giữ nguyên vị thế của mình. Hầu như chúng không bao giờ lỗi mốt so với các mẫu Nail hiện đại ngày nay. Đặc biệt trong năm 2019 này xuất hiện 7 mẫu Nail kẻ đẹp được đông đảo mọi người quan tâm. Vậy bạn hãy cùng khám phá xem Top 7 Hot Trend ấy là gì ngay bây giờ nhé.

Ẩn

Đặt lịch hẹn